Loader

Czym jest cesja leasingu?

Czym jest cesja leasingu?

Cesja to umowa cywilnoprawna zawierana między wierzycielem (zbywcą wierzytelności) – CEDENTEM a osobą trzecią (nabywcą wierzytelności) – CESJONARIUSZEM. Na podstawie tej umowy cedent przenosi swoją wierzytelność na cesjonariusza.

W odniesieniu do leasingu cesja oznacza zmianę korzystającego (leasingobiorcy). W efekcie umowa leasingowa jest kontynuowana przez kolejny podmiot (kolejną firmę).

Cesja leasingu jest prostą procedurą, z której korzystają niektóre przedsiębiorstwa mające w leasingu np. pojazd, maszyny, urządzenia, sprzęt. W ten sposób mogą zrezygnować z trwającej umowy leasingowej bez żadnych finansowych konsekwencji. Co istotne firma przejmująca umowę musi mieć zdolność odpowiednią finansową.

Jaka jest procedura cesji?

Procedura cesji jest bardzo prosta. Firma, która chce przekazać przedmiot, który użytkuje (cedent) – wypełnia formularz zgody na cesję danej umowy, a firma, która chce przejąć dany przedmiot ( cesjonariusz) wypełnia wniosek o cesję umowy (przedmiotu), przedstawia również swoje wyniki finansowe. [wszelkie formularze są dostępne u naszych doradców, którzy chętnie pomogą skutecznie przeprowadzić całą procedure cesji].

Poprawnie wypełnione dokumenty składamy do towarzystwa leasingowego do analizy. Jeżeli firma leasingowa wyrazi zgodę, a przejmujący akceptuje warunki cesji, wtedy zostaje tylko umówić dogodny termin podpisania umów oraz przekazania przedmiotu.

Jakie są konsekwencje cesji?

Cesja leasingu to procedura, która ma wiele skutków podatkowych i prawnych. Z podatkowego punktu widzenia do 2013 roku przeniesienie praw i obowiązków na cesjonariusza wiązało się z koniecznością oceny czy umowa, której stroną jest nowy korzystający spełnia przewidziane przepisami podatkowymi warunki umowy leasingu. Co często oznaczało podpisanie nowej umowy z kolejnym podmiotem.

Obecnie zmiana korzystającego (leasingobiorcy) traktowana jest jako kontynuacja umowy leasingu, pod warunkiem jednak, że inne postanowienia umowy nie zostaną zmienione. Wydłużenie lub skrócenie okresu leasingu, przeliczenie wartości rat czy inne modyfikacje dokonywane wraz ze zmianą korzystającego sprawiają, że umowa musi ponownie zostać poddana ocenie w odniesieniu do spełnienia warunków podatkowych. W przypadku umowy tzw. leasingu operacyjnego jednym z takich warunków jest okres trwania umowy, która musi być zawarta na okres odpowiadający minimum 40% okresu normatywnej amortyzacji.

Skutki podatkowe dla cedenta to:

  • brak konieczności korygowania rozliczeń podatkowych,
  • możliwość uzyskania od nowego korzystającego tzw. odstępnego za przekazanie praw do umowy – czynność taka podlega opodatkowaniu VAT, co rodzi obowiązek wystawienia faktury VAT i odprowadzenia do urzędu skarbowego podatku należnego.

Skutki podatkowe dla cesjonariusza to:

  • możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodu kolejnych rat leasingowych,
  • możliwość odliczania podatku VAT od rat w pełnej wysokości (o ile jest to samochód wykorzystywany wyłącznie na cele służbowe i zostały spełnione wymogi wynikające z ustawy VAT) lub w wysokości 50% (jeśli auto wykorzystywane jest w trybie mieszanym),
  • możliwość odliczenia podatku VAT z faktury za tzw. odstępne.

Warto pamiętać, że od 1 stycznia 2019 roku obowiązują „nowe” zasady zaliczania do kosztów podatkowych rat leasingowanych pojazdów o wartości powyżej 150 tys. złotych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej prezentowanym w wydawanych interpretacjach, zmiana korzystającego (tzw. cesja) w umowie zawartej do końca 2018 r. oznacza dla nowego korzystającego konieczność stosowania nowych przepisów – w przypadku samochodów przekraczających limit kwotowy, proporcjonalne rozliczenie raty leasingowej oraz rozpoznanie 75% kosztów eksploatacyjnych (w przypadku pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym) jako kosztów podatkowych. Warto przy tym podkreślić, że uwzględniana jest wartość fakturowa samochodu, a nie wartość rynkowa w chwili przejęcia.

Cesja leasingu – czy to się opłaca?

Cesja leasingu to rozwiązanie, które może być korzystne. Polecana jest tym leasingobiorcom, którzy:

  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie mogą kontynuować umowy,
  • zamierzają zmienić przedmiot umowy leasingowej,
  • w najbliższym czasie planują dokonać działań restrukturyzacyjnych, np. przekształceń właścicielskich.

Należy pamiętać, że cesja leasingu oznacza konieczność poniesienia dodatkowych opłat – zgodnie z cennikiem obowiązującym w konkretnej firmie leasingowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Top
Call Now ButtonZadzwoń teraz